CPD-PUPPETS KIT NEDERLANDS

Methode

Wetensch. basis

Samenstelling

Contact

Link

Kit aanschaffen?

CPD-PUPPETS KIT ENGLISH

Method

Scientific basis

Composition

Contact

Link

How to get?

 
 
 
 
                                                                               
 
     
 
     
 
                                       Methode: Ontstaan en werking 
 
 
De achterliggende methodiek steunt op de ideeën van psychodrama-ontwerper Jacob Levy Moreno omtrent het "sociaal atoom" dat door hem werd gedefinieerd als " het kleinste netwerk van alle medemensen waarmee een persoon zich op intens emotionele wijze positief of negatief  sterk verbonden voelt" (Moreno, 1934).  Dit sociaal netwerk kan omwille van diagnostische doeleinden via tests worden bepaald, maar met het oog op therapeutische effecten kan dit sociometrisch netwerk ook effectief in actie worden gebracht meer bepaald via het actiesociogram. Verhofstadt-Denève (2003) ontwierp een semi-directief protocol voor de psychodramatische toepassing van het sociaal atoom of actiesociogram bij adolescenten en jonge volwassenen via de ruimtelijke situering van belangrijke anderen gesymboliseerd door groepsleden of objecten (bvb. door stoelen, kussens,..). 
 
Dit protocol bleek ook zeer werkbaar voor kinderen vanaf 10/11 jaar maar was duidelijk minder geschikt voor toepassing bij kleuters. Een geconcretiseerde aanpassing voor jonge kinderen drong zich derhalve op. Aldus werd het oorspronkelijk protocol bewerkt tot een kindversie waarbij het kind zichzelf en belangrijke anderen, zeer concreet vorm kan geven en identificeren,  door de kleertjes, haarkleur, mondje, houding en interpersoonlijke afstand tussen de popjes, zelf te kunnen kiezen (Verhofstadt-Denève, Dillen, Helskens & Siongers, 2004;2009). 
 
Ook de therapeut stelt zichzelf voor door zijn popje. Alle dialogen met het kind en belangrijke anderen worden gevoerd via de popjes en niet rechtstreeks met de therapeut, wat veel speelser en minder confronterend overkomt. Het blijkt dat kinderen (reeds in prille vorm vanaf 3 jaar) perfect in staat zijn om  de rol van de significante ander in te nemen wanneer bijvoorbeeld de therapeut die significante ander aanspreekt. Het kind blijkt namelijk spontaan te antwoorden vanuit de nieuwe rolpositie wat een volwaardige inlevingsmogelijkheid in de ander impliceert. Met deze methode wordt het aldus perfect mogelijk om alle belangrijke psychodramatische technieken zoals rolneming, dubbeling, spiegeling… ook reeds bij zeer jonge kinderen te hanteren. Men kan hier met recht spreken over een volwaardige psychodrama-toepassing voor  zeer jonge kinderen. 
 
De theoretische achtergrond is (zoals voor het volwassen protocol) in hoofdzaak gesteund op het fenomenologisch-dialectisch persoonsmodel van Verhofstadt-Denève (2007). Met deze methode is het (buiten de toepassing van het actiesociogram voor specifiek relationele problematiek) tevens mogelijk, om korte psychodramatische emotioneel geladen conflict-episodes en concreet gebeurde situaties in actie te brengen en te objectiveren. Dit   speels-veilig therapeutisch klimaat helpt het kind om nieuwe handelingsstrategieën en alternatieve interpretaties van zichzelf en omgeving te  ontdekken, wat de weerbaarheid tegenover zichzelf en omgeving kan verhogen.                                                                    
 
 
                                         
  
     
 
Referenties
 
Moreno, J.L. (1934). Who shall survive? A new approach to the problem of human  interrelations. Washington DC: Nervous and Mental Disease Publishing.
 
Verhofstadt-Denève, L. (2007). Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Handboek  Ontwikkelingsgerichte Psychotherapie. Voorburg, Amersfoort: Acco.
 
Verhofstadt-Denève, L. (2003). The psychodramatical "social atom method":
Dialogical self in dialectical action. Journal of  Constructivist Psychology, 16, 183-212.
 
Verhofstadt-Denève, L.; Dillen, L.; Helskens, D.; Siongers, M. (2004). The psychodramatical "social atom method" with children: A developing dialogical self in dialectic action (pp. 152-170). In: Hermans, H. & Dimaggio, G.: The Dialogical Self in Psychotherapy. Hove East Sussex/ New York: Brunner - Routledge.
 
Verhofstadt-Denève, L.; Dillen,L.;  Helskens,D. & Siongers, M. (2009). Het "psychodramatisch actiesociogram" met kinderen vanuit een ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Tijdschrift cliëntgerichte Psychotherapie. 47, 187-209.